• 2013_06_11_1223_Mono_Lake_Blue_Hour Kopie
 • 2013_06_11_Mono_Lake_1_1250 Kopie
 • 2013_06_11_Mono_Lake_1_1342 Kopie
 • 2013_06_11_Mono_Lake_Road_1495 Kopie
 • 2013_06_11_Tioga_Lake_1500 Kopie
 • 2013_06_11_Death_Valley_1_ Kopie
 • 2013_06_11_Mesquite_Sand_Dunes_1_1682 Kopie
 • 2013_06_11_Badwater_3_1753 Kopie
 • 2013_06_11_Badwater_2_1790 Kopie
 • 2013_06_12_Mesquite_Sand_Dunes_1_1831 Kopie
 • 2013_06_13_Road_Valley_of_Fire_8_2104 Kopie
 • 2013_06_13_Valley_of_Fire_5_2029 Kopie
 • 2013_06_13_Valley_of_Fire_2_1964 Kopie
 • 2013_06_13_Valley_of_Fire_3_1932 Kopie
 • 2013_06_13_Elephant_Rock_2145 Kopie
 • 2013_06_13_Valley_of_Fire_6_2049 Kopie
 • 2013_06_13_Valley_of_Fire_7_2066 Kopie
 • 2013_06_14_Bryce_Canyon_2_2268 Kopie
 • 2013_06_15_Bryce_Canyon_1_2220 Kopie
 • 2013_06_15_Bryce_Canyon_2_2520 Kopie
 • 2013_06_15_Bryce_Canyon_3_2589 Kopie
 • 2013_06_15_Bryce_Canyon_4_2504 Kopie
 • 2013_06_15_On_the_Road_2740 Kopie
 • 2013_06_15_Grand_Canyon_1_IMG_2787 Kopie
 • 2013_06_15_2955_Grand_Canyon Kopie
 • 2013_06_16_Bryce_Canyon_3_2659 Kopie
 • 2013_06_16_Bryce_Canyon_2_2549 Kopie
 • 2013_06_16_Bryce_Canyon_1_2651 Kopie

After Yosemite National Park my road trip lead me to the following points

Tioga Lake – Mono Lake – Death Valley – Mesquite Sand Dunes – Badwater Basin – Valley of Fire State Park – Bryce Canyon – Grand Canyon